Nieuwe bestuursleden gezocht

Het bestuur van HC Nijkerk is op zoek naar versterking/vernieuwing binnen het bestuur. Op 18 november jl. is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging uitgebreid stilgestaan bij de bestuurssamenstelling. Tijdens deze ALV worden nieuwe bestuursleden gekozen en/of bestuursleden herkozen.

Volgens onze statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie leden en worden de bestuursleden gekozen door de leden tijdens een ALV. Een bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar af maar is dan nog twee termijnen van maximaal drie jaar herkiesbaar.

Om inzicht te geven in hoe lang bestuursleden zitting hebben in het bestuur wordt een rooster van aftreden bijgehouden.

Het rooster van aftreden ziet er nu als volgt uit:

Voor Remco en Danielle zat de eerste termijn er op. Beide hebben aangegeven hun functie te willen neerleggen maar gezien de timing nu besloten hebben om de termijn met één jaar te verlengen maar daarna daadwerkelijk terug te treden. Het bestuur is derhalve op zoek naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid communicatie. Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze functies, stuur dan even een mailtje naar bestuur@hcnijkerk.nl. Het is uiteraard ook mogelijk een naam van een geschikte kandidaat door te geven via het genoemde adres dan kunnen wij diegene ook zelf benaderen.

 

Met sportieve groet,
Bestuur HC Nijkerk

Clubnieuws Overzicht